• Horari 9:00 - 17:00 02/12/2022 - 16/04/2023


Condicions Generals de Contractació

1. OBJECTE

Aquestes condicions generals de contractació (en el successiu, les "Condicions Generals") tenen per objecte regular la gestió i compravenda en línia de classes, particulars o col·lectives, relatives a diferents modalitats d’esports de neu, com ara l’esquí alpí, l’snowboard, el telemark, i l’snowblade (en el successiu, conjuntament els "Serveis", i individualment el “Servei”) posats a la venda al públic per l’empresa ESPORTS DE NEU SOLDEU-INCLES, S.A. (en el successiu, "ENSI, S.A.") mitjançant el lloc web "www.escolasoldeu.com " (en el successiu, la " Plataforma"). Tanmateix, aquestes Condicions Generals tenen per objecte regular la gestió i compravenda en línia de Serveis que per tractar-se de Serveis molt concrets, com ara a títol enunciatiu i no limitatiu, la contractació d’un Servei amb un monitor concret que no es troba disponible a la Plataforma, no es poden reservar mitjançant la Plataforma (en el successiu conjuntament els "Serveis Concrets", i individualment el “Servei Concret”).

2. ADHESIÓ A LES CONDICIONS GENERALS

Preguem als usuaris d’ENSI, S.A. (en el successiu, conjuntament els "Clients", i individualment el "Client") que llegeixin atentament les Condicions Generals atès que el compliment i l’enviament de l’ordre de compra electrònica respecte a cada Servei i/o Servei Concret seleccionat (en el successiu, “l’Ordre de Compra”) implica la plena adhesió sense reserves a totes i cadascuna de les Condicions Generals. A aquest efecte, abans que una Ordre de Compra pugui ser enviada, es requerirà al Client que accepti electrònicament les Condicions Generals, així com la informació addicional relativa al tractament de dades personals i la política de cookies d’ENSI, S.A. (en el successiu, la “Política de Privadesa i de Cookies”). No obstant l’anterior, no serà d’aplicació al Client qualsevol modificació que es pogués produir en l’establert a les Condicions Generals o a la Política de Privadesa i de Cookies amb posterioritat a la data d’enviament d’una Ordre de Compra específica per a un Servei i/o Servei Concret.
En cas que el Client no estigués d’acord amb les Condicions Generals i/o amb la Política de Privadesa i de Cookies, aquest no ha de contractar els Serveis i/o Serveis Concrets.

3. ÚS DE LA PLATAFORMA

1. El Client declara ésser major d’edat i disposar de la capacitat legal necessària per a vincular-se mitjançant aquest acord, i utilitzar aquesta Plataforma de conformitat amb les Condicions Generals i la Política de Privadesa i de Cookies, que entén i reconeix en la seva totalitat.
2. En accedir a la Plataforma, realitzar comandes de Serveis i/o de Serveis Concrets i, amb caràcter general, contractar els Serveis i/o els Serveis Concrets, el Client assumeix les obligacions següents:
(a) Fer ús de la Plataforma i utilitzar el servei de compravenda en línia d’acord amb la legislació andorrana vigent aplicable en la matèria.
(b) No contravenir els drets de propietat, els drets de propietat intel·lectual i industrial o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic d’ENSI, S.A., dels seus proveïdors o d’altres tercers.
(c) No realitzar cap Ordre de Compra falsa o fraudulenta. En cas que ENSI, S.A. pogués advertir que el Client està realitzant comandes falses o fraudulentes, ENSI, S.A.  es reserva el dret d’anular la comanda de què es tracti i d’informar a les autoritats pertinents.
(d) Proporcionar de forma veraç a ENSI, S.A. la seva direcció de correu electrònic i altres dades personals i de contacte que puguin ser requerides per ENSI, S.A., així com les dades relatives a la seva targeta de crèdit. I, en cas que es produeixin modificacions en les mateixes, comunicar-ho a ENSI, S.A. per telèfon trucant al +376 753 191 o enviant un correu electrònic a la direcció de correu electrònic escola@soldeu.ad.
(e) No utilitzar aquesta Plataforma per a finalitats il·legals o prohibides. En particular, el Client accepta que els Serveis adquirits a través d’aquesta Plataforma i/o els Serveis Concrets adquirits mitjançant correu electrònic seran per al seu ús o consum propi, o l’ús o consum de las persones en nom de les quals està legalment autoritzat a actuar. El Client no podrà revendre a tercers els Serveis adquirits a través d’aquesta Plataforma i/o els Serveis Concrets adquirits mitjançant correu electrònic.
3. Mitjançant aquesta Plataforma, ENSI, S.A. ofereix un servei de gestió que permet al Client comprar els Serveis i/o els Serveis Concrets que seleccioni. Una compravenda en aquesta Plataforma i/o mitjançant correu electrònic significa que el Client realitza una Ordre de Compra a ENSI, S.A. per a adquirir els Serveis i/o els Serveis Concrets, el que implica una obligació de pagament i necessita ser confirmada per ENSI, S.A. 

4. INFORMACIÓ PRÉVIA A LA CONTRATACIÓ

D’acord amb l’establert en la legislació andorrana vigent en matèria de protecció als consumidors i de contractació en l’espai digital, ENSI, S.A. informa al Client que:
1. En el cas d’un contractació mitjançant la Plataforma els tràmits per a subscriure el contracte de prestació dels Serveis són, de forma consecutiva, els següents:
(a) El Client haurà de seleccionar l’opció de “Venda Online” que apareix a la pàgina dels Serveis que prèviament hagi seleccionat.
(b) Posteriorment, la Plataforma el redirigirà a un formulari en el qual el Client haurà de proporcionar més informació relativa a la reserva i compra dels Serveis, com ara, tipus de classes, l’hora d’inici de les classes, l’idioma en el qual s’impartiran les classes, el nivell o el monitor de preferència. El Client haurà de seleccionar l’opció “continuar” i tot seguit la Plataforma li presentarà el “detall de la classe” per la qual haurà de seleccionar l’opció “Confirmar Classe” i, seguidament, l’opció “Anar a la cistella de compra”.
(c) Per a tramitar l’Ordre de Compra, el Client haurà d’omplir i comprovar l’exactitud de la informació de contacte (entre d’altres, el seu nom, número de telèfon i adreça de correu electrònic) i les dades de la seva comanda. Un cop realitzat aquest pas, el Client haurà de seleccionar l’opció “He llegit i accepto els Termes i Condicions d’aquesta web”, i finalment seleccionar l’opció “Pagar”.
d) El Client serà redirigit a un TPV virtual en el qual haurà d’introduir les dades de la seva targeta de crèdit que li sol·liciti ENSI, S.A.
(e) A continuació, el Client haurà de seleccionar l’opció "Autoritzar pagament".
(f) Un cop el Client rebi la confirmació d’ENSI, S.A. a l’Ordre de Compra (en el successiu, la “Confirmació”), s’entendrà formalitzat el contracte de prestació del Servei.
El Client podrà identificar errors en la introducció de les seves dades en l’Ordre de Compra un cop rebuda per correu electrònic. Per a corregir un error en la introducció de les seves dades un cop realitzada l’Ordre de Compra, el Client, de seguida que hagi identificat l’error, haurà de posar-se en contacte amb ENSI, S.A., enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic escola@soldeu.ad.
2. En aquells casos en que el Client no pugui dur a terme la reserva d’un Servei mitjançant la Plataforma per tractar-se de Serveis Concrets, aquest podrà enviar un correu electrònic a l’adreça escola@soldeu.ad publicada a la Plataforma per a la contractació dels Serveis Concrets. Els tràmits per a subscriure el contracte de prestació dels Serveis Concrets en aquest casos són, de forma consecutiva, els següents:  
(a) El Client haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça escola@soldeu.ad publicada a la Plataforma per a la contractació dels Serveis Concrets.
(b) Un cop enviat el correu electrònic pel Client, ENSI, S.A. contactarà amb el Client per tal d’ajudar-lo i guiar-lo en el procés de contractació dels Serveis Concrets sol·licitats, els quals el Client no ha pogut contractar mitjançant la Plataforma. En aquest cas, per a tramitar l’Ordre de Compra, el Client haurà de proporcionar les dades de caràcter personal que ENSI, S.A. li requereixi. Tanmateix, abans de procedir al pagament, ENSI, S.A. facilitarà al Client aquestes Condicions Generals, així com la Política de Privadesa i de Cookies, les quals regiran la contractació i execució dels Serveis Concrets sol·licitats pel Client i s’entendran acceptades en el moment en que el Client realitzi el pagament dels Serveis Concret.
(c) Un cop tramitada l’Ordre de Compra, ENSI, S.A. proporcionarà al Client un enllaç que el redirigirà a un TPV virtual en el qual el Client haurà d’introduir les dades de la seva targeta de crèdit que li sol·liciti ENSI, S.A.
(e) A continuació, el Client haurà de seleccionar l’opció "Autoritzar pagament".
(f) Un cop el Client rebi la Confirmació d’ENSI, S.A., s’entendrà formalitzat el contracte de prestació del Servei.
3. La documentació, dades i informació relatives a cada contracte de prestació dels Serveis i/o Serveis Concrets seran arxivats per ENSI, S.A. durant 5 anys, podent ésser reenviats per correu electrònic al Client, prèvia petició per escrit d’aquest, dirigida a l’adreça de correu electrònic escola@soldeu.ad, durant el referit termini de 5 anys.
5. El contracte de prestació del Servei i/o dels Serveis Concrets (és a dir, els diferents documents que el conformen, com, entre d’altres possibles, les Condicions Generals, la Política de Privadesa i de Cookies, l’Ordre de Compra i la Confirmació, així com els correus electrònics intercanviats en cas de contractació mitjançant correu electrònic) es podrà formalitzar en català, castellà, francès, anglès o rus, segons l’idioma seleccionat pel Client.

5. INVITACIÓ A CONTRACTAR

La informació continguda en les Condicions Generals i en la Plataforma, en general, no és constitutiva d’una oferta de venda per ENSI, S.A., sinó una invitació al Client per a fer ús del servei de intermediació ofert per ENSI, S.A. i adquirir, en el seu cas, els Serveis i/o els Serveis Concrets.
No existirà cap contracte entre ENSI, S.A. i el Client en relació amb cap Servei i/o Servei Concret, fins que ENSI, S.A. no hagi rebut el pagament íntegre del Servei i/o Servei Concret adquirit.

6. ORDRES DE COMPRA

Les Ordres de Compra únicament es cursaran electrònicament a través de la Plataforma per mitjà dels procediments electrònics que s’hi estableixin, exceptuant els casos de contractació de Serveis Concrets en els quals l’Ordre de Compra es podrà cursar electrònicament mitjançant correu electrònic.

Per l’anterior, el Client haurà d’haver proporcionat i complimentat correctament i íntegrament totes i cadascuna de les dades sol·licitades per ENSI, S.A. com a obligatòries.

Un cop ENSI, S.A. hagi confirmat l’Ordre de Compra, en el cas de la Confirmació de disponibilitat per a la reserva dels Serveis i/o dels Serveis Concrets, objecte de l’Ordre de Compra, i el pagament s’hagi realitzat exitosament, ENSI, S.A. remetrà al Client la Confirmació i, si així ho requereix el Client, la factura a la direcció de correu electrònic indicada a l’Ordre de Compra.

Per tant, com ja s’ha indicat, el contracte de prestació dels Serveis i/o dels Serveis Concrets, entre el Client i ENSI, S.A. quedarà formalitzat únicament un cop ENSI, S.A. envií la Confirmació al Client.

En cas que el Client no hagi rebut la Confirmació de l’Ordre malgrat el pagament s’hagi realitzat exitosament, el Client haurà de contactar amb ENSI, S.A.  mitjançant l’adreça de correu electrònic escola@soldeu.ad per tal de solucionar aquest fet. Tanmateix, en el supòsit que el pagament no s’hagi realitzat exitosament s’entendrà com a anul·lada l’Ordre de Compra, pel qual el Client haurà de realitzar novament una Ordre de Compra.

7. DISPONIBILITAT

Totes les Ordres de Compra estan subjectes a la disponibilitat dels Serveis i/o dels Serveis Concrets, de què es tracti.

En el supòsit que en el moment de recepció d’una Ordre de Compra no hi hagués disponibilitat dels Serveis i/o del Serveis Concrets objecte de la referida Ordre de Compra, ENSI, S.A. informarà d’això al Client mitjançant correu electrònic i podrà oferir-li la possibilitat d’adquirir altres Serveis i/o Serveis Concrets de característiques similars a les desitjades pel Client, per a que el Client els pugui adquirir si així ho desitja, el qual, en el seu cas, haurà de tramitar-se mitjançant una nova Ordre de Compra.

8. PREU I FORMA DE PAGAMENT

1. El preu final complet dels Serveis seleccionats es mostrarà al Client, amb el seu corresponent desglossament, un cop seleccionat el Servei que decideixi comprar, i abans que el Client quedi vinculat per un contracte o obligació de pagament. El dit preu inclourà el preu de tots els Serveis seleccionats, inclosos, si s’escau, els opcionals, així com els impostos que siguin d’aplicació.

En el cas, específic, de contractació mitjançant correu electrònic respecte a la compravenda de Serveis Concrets, abans de procedir al pagament, ENSI, S.A. facilitarà al Client el preu final complet dels Serveis Concrets seleccionats, amb el seu corresponent desglossament inclosos, si s’escau, els impostos corresponents, i abans que el Client quedi vinculat per un contracte o obligació de pagament.

2. El preu es pagarà, exclusivament, mitjançant targeta de crèdit a través d’un servei de pagament en línia al qual redirigirà la mateixa Plataforma un cop completats tots els passos i el Client hagi seleccionat l’opció “Pagar”. Tanmateix, en el cas dels Serveis Concrets, el preu també es pagarà, exclusivament, mitjançant targeta de crèdit a través d’un servei de pagament en línia al qual redirigirà ENSI, S.A. mitjançant correu electrònic un cop completats tots els passos i el Client hagi manifestat la seva voluntat d’adquirir i pagar el Servei Concret.

El servei de pagament mitjançant targeta de crèdit serà directament proporcionat per l’entitat emissora i, en el seu cas, l’entitat de crèdit corresponent. El càrrec a la seva targeta de crèdit serà simultani a l’enviament de la Confirmació.

ENSI, S.A. exclou tota responsabilitat en relació amb la vulneració per part de tercers de la confidencialitat i seguretat de la informació i dades proporcionades pel Client amb ocasió del pagament de les seves compres electròniques mitjançant targeta de crèdit quan dites vulneracions escapin del seu control, en la mesura en que el tractament de dita informació i dades no es trobi exclusivament sota el control d’ENSI, S.A.

Quan l’import d’una compra sigui carregada de forma fraudulenta o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el titular podrà exigir l’anul·lació del càrrec sempre i quan s’hagi procedit a l’anul·lació en virtut del que estableixin les condicions de l’entitat emissora i/o de l’entitat de crèdit responsable de la targeta de crèdit, i en el seu cas les assegurances relatives a la targeta de crèdit. En aquest cas, les corresponents anotacions d’endeutament i reemborsament als comptes d’ENSI, S.A. i del titular s’efectuaran amb la major brevetat. No obstant això, si la compra l’hagués, efectivament, realitzat el titular de la targeta de crèdit i, per tant, aquest hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, el Client quedarà obligat davant d’ENSI, S.A. al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la dita anul·lació.

3. Els impostos que siguin d’aplicació, són a càrrec del Client, qui haurà de pagar-los juntament amb el preu del Servei i/o del Servei Concret. Els dits imports s’indicaran clarament en la Plataforma o, pel cas de l’adquisició de Serveis Concrets, en el correu electrònic i seran inclosos en el total a liquidar pel Client tant en el moment d’efectuar l’Ordre de Compra com en la Confirmació.

9. CANCEL·LACIÓ I/O MODIFICACIÓ

1. Per a qualsevol modificació, així com de la Confirmació, per part del Client, aquest haurà de posar-se en contacte directament amb l’Escola d’Esquí de Soldeu, mitjançant el correu electrònic escola@soldeu.ad o el número de telèfon +376 753 191, com a mínim 24 hores abans de l’inici del gaudiment del Servei i/o Servei Concret adquirit. La dita modificació només serà possible durant la temporada en la qual s’hagi adquirit el Servei i/o Servei Concret. En cas que el Client no dugui a terme la modificació durant la temporada corresponent, aquest perdrà qualsevol dret a gaudir del Servei i/o del Servei Concret.

2. Per a qualsevol cancel·lació per part del Client, aquest haurà de posar-se en contacte directament amb l’Escola d’Esquí de Soldeu, mitjançant el correu electrònic escola@soldeu.ad o el número de telèfon +376 753 191.
D'altra banda, el Client podrà cancel·lar per voluntat pròpia, en tot moment, la compravenda del Servei mitjançant aquest Plataforma i/o del Servei Concret mitjançant correu electrònic, tenint dret a la devolució de les quantitats que hagués abonat, però ENSI,S.A. aplicarà una penalització consistent en el 100 per cent de l’import total dels serveis contractats, si la cancel·lació es produeix amb menys de 24 hores d’antelació a la data de gaudiment del Servei i/o del Servei Concret.

Tanmateix, en cas que el Client no es presentés a la data i hora convingudes en l’Ordre de Compra, ENSI, S.A. aplicarà una penalització del 100% per cent de l’import total dels serveis contractats.
La dita cancel·lació només serà possible durant la temporada en la qual s’hagi adquirit el Servei i/o Servei Concret. En cas que el Client no dugui a terme la modificació durant la temporada corresponent, aquest perdrà qualsevol dret a gaudir del Servei i/o dels Serveis Concrets.

3. Les característiques dels Serveis i/o dels Serveis Concrets, com ara la data i/o l’hora del gaudiment d’aquests i/o el monitor, poden estar subjectes a modificacions per part d’ENSI, S.A. Les dites modificacions hauran de ser prèviament acceptades pel Client. En cas que no ho siguin, el contracte de prestació del Servei i/o del Servei Concret quedarà cancel·lat automàticament, havent ENSI, S.A. de retornar l’import total del preu del Servei i/o del Servei Concret que el Client hagi abonat.

11. ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA

Els Serveis oferts a la Plataforma, així com els Serveis Concrets, no inclouen cap tipus d’assegurança complementària a banda de la que el Client pot contractar expressament amb la compra del seu forfait o per compte propi. Per tant, el Client no podrà exigir a ENSI, S.A. cap tipus de compensació econòmica per aquest fet.

12. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

ENSI, S.A. informa al Client que les dades personals que aquest li faciliti en l’Ordre de Compra, o que es generin en el marc de l’execució de la relació contractual entre el Client i ENSI, S.A., seran tractades i incorporades en fitxers dels quals ENSI, S.A. és responsable, als efectes previstos, i de conformitat amb l’establert en la Política de Privadesa i de Cookies.

El Client, en els termes previstos en la normativa aplicable, així com en la Política de Privadesa i de Cookies, pot exercir els drets d’accés, modificació, supressió i oposició mitjançant comunicació escrita dirigida a ENSI, S.A. enviant un correu electrònic a la direcció lqpd@soldeu.ad. Per a l’exercici dels dits drets, ENSI, S.A. podrà exigir al Client que aquest li envií una còpia del seu passaport o document nacional d’identitat.

13. COMUNICACIONS

1. Tota comunicació entre el Client i ENSI, S.A. relativa a una Ordre de Compra i/o a una Confirmació determinada es podrà realitzar bé per correu ordinari o correu electrònic, així com per telèfon sempre i quan s’indiqui en les Condicions Generals.

A efectes de comunicacions per correu ordinari o correu electrònic, ENSI, S.A. designa les següents adreces:

A l’atenció del Responsable del Departament de Reserves
ESPORTS DE NEU SOLDEU INCLES, S.A.
Carretera General, S/N Aparcament el Tarter, Edifici Obac
AD100, Canillo (Principat d’Andorra)
Correu electrònic: escola@soldeu.ad

L’adreça del Client a efectes de comunicacions serà la que en cada cas aquest designi en la corresponent Ordre de Compra, o la que consti després que el Client hagi modificat tal adreça segons el previst a les Condicions Generals.
Tota comunicació relativa a una Ordre de Compra determinada, enviada a les adreces abans indicades, s’entendrà correctament efectuada llevat que el destinatari hagués notificat prèviament al remitent un canvi d’adreça amb una antelació mínima de 10 dies naturals.

2. El Client podrà presentar les seves reclamacions i realitzar qualsevol altra comunicació per correu ordinari o correu electrònic, a les adreces previstes en la clàusula 13.1. anterior. Tanmateix, el Client podrà presentar les seves reclamacions a la Unitat de Comerç i Consum del Govern d’Andorra mitjançant el formulari que trobarà en aquest link: http://www.comerc.ad/images/stories/PDFs/reclamacio_consum.pdf. El client haurà de presentar el dit formulari, presencialment, a l’edifici del Prat del Rull situat al Camí de la Grau, 4a planta, a la parròquia d’Andorra la Vella.

14. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els Serveis i/o els Serveis Concrets, que el Client adquireixi, així com els continguts de la Plataforma, són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic de titularitat d’ENSI, S.A. o de tercers que li han atorgat les pertinents llicencies o autoritzacions. Per tant, l’accés a la Plataforma o la compra de Serveis a través de la mateixa i/o de Serveis Concrets mitjançant correu electrònic, no atorga als Clients cap titularitat ni dret d’ús sobre els referits continguts o sobre els Serveis i/o Serveis Concrets (mitjançant, entre d’altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o transformació), excepte que ENSI, S.A. o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de que es tracti li ho permetin indicant-ho a la Plataforma mitjançant les llicències o autoritzacions escrites a l’efecte.

15. RESPONSABILITAT

1. Queden garantits tots els drets que la legislació andorrana vigent garanteixi als consumidors.
2. En casos de Força Major, ENSI, S.A. no serà responsable dels danys o perjudicis derivats de l’incompliment de les Condicions Generals i, en particular, de deficiències en reserves, confirmacions i/o en l’execució dels Serveis adquirits a través de la Plataforma i/o dels Serveis Concrets adquirits mitjançant correu electrònic.
Les Causes de Força Major incloent, entre altres, qualsevol acte o esdeveniment, fora del control raonable d’ENSI, S.A. o del Client, incloent a títol enunciatiu i no limitatiu, les condicions climatològiques adverses, el risc d’allaus, les aturades generals o sectorials que afectin a l’execució dels Serveis i/o dels Serveis Concrets, tancaments patronals, incendis o robatoris a les instal·lacions d’ENSI, S.A. que afectin als Serveis i/o als Serveis Concrets, desordres polítics, econòmics o altres situacions d’inestabilitat que afectin a la seguretat.

16. NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les clàusules d’aquestes Condicions Generals o de la Política de Privacitat i de Cookies d’ENSI, S.A. fos declarada nul·la i sense efecte per resolució ferma dictada per una autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per la dita declaració de nul·litat.

17. MODIFICACIÓ

Aquestes Condicions Generals podran ésser modificades per ENSI, S.A. És responsabilitat del Client llegir-les periòdicament, atès que les Condicions Generals vigents en el moment de l’accés a la Plataforma o en el moment de la celebració del contracte de prestació dels Serveis i/o dels Serveis Concrets, seran les que resultin aplicables.

18. LEGISLACIÓ APPLICABLE

Aquestes Condicions Generals es regiran per la legislació andorrana i estan subjectes a la jurisdicció no exclusiva dels tribunals andorrans. No obstant això, les disposicions establertes en aquesta clàusula no afectaran als drets que com a tal reconeix al Client la legislació vigent.


Data de la darrera actualització:  Octubre 2021


ESCOLA D'ESQUÍ GRANDVALIRA
Contacte · Política de privacitat · Política de cookies · Condicions Generals de Contractació