• Horari 9:00 - 17:00 02/12/2022 - 16/04/2023


Política de Privacitat

INFORMACIÓ ADDICIONAL RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

 

1.-Responsable del tractament de les seves dades personals, representant a la Unió Europea i delegat de protecció de dades:

 1. Responsable del tractament: L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc web serà tractada per ESPORTS DE NEU SOLDEU-INCLES, S.A. (en endavant, ENSI, S.A.), en qualitat de responsable del tractament. ENSI, S.A. és la titular d’aquest lloc web, està domiciliada a la Carretera General, s/n, Aparcament el Tarter (edifici Obac), AD100 el Tarter (Principat d’Andorra), està inscrita en el Registre de Societats del Principat d’Andorra amb el número 5009, en el Registre de Comerç amb el número 906009-A i el seu número de registre tributari és S-700159-E.
 2. Representant del responsable del tractament a la Unió Europea: Si vostè pertany a la Unió Europea, l’informem que el nostre representant a la UE és la societat COMPLIANCE GAP MITIGATION, domiciliada a c/Ferraz 28, 2º Esq. 28008 Madrid, (Espanya), amb codi d’identificació fiscal número B-88402227. Vostè pot contactar amb el nostre representant a la Unió Europea mitjançant el número de telèfon (+34) 917589441 i/o (+34) 915482701 i l’adreça de correu electrònic ENSISA@compliancegapmitigation.com
 3. Delegat de protecció de dades: ENSI, S.A. l’informa que, per a qualsevol qüestió relacionada amb la protecció de dades, vostè pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades l’adreça de correu electrònic dpd@soldeu.ad.

 

2.- Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana davant l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra:
D’acord amb el que requereix la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals (en endavant, “LQPD”), i els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a ENSI, S.A. passarà a formar part d’un fitxer d’aquesta entitat degudament inscrit a l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.


3. - Disposicions relatives al tractament de dades personals de menors i/o tercers:
El registre i la contractació electrònica de productes i serveis que s’ofereixen a través d’aquest lloc web per ENSI, S.A. només es poden portar a terme per persones majors d’edat, no per menors. D’acord amb això, si vostè subministra les seves dades personals a través d’aquest lloc web, ho fa sota la premissa que és major d’edat. En cas que ENSI, S.A. comprovi que, contravenint aquesta norma, les dades personals han estat subministrades per un menor de 18 anys, es procedirà a eliminar-les immediatament.
No s’han de facilitar, a través d’aquest lloc web, dades personals de tercers que no siguin de la persona que les facilita. No obstant això, en cas que sigui imprescindible per dur a terme la sol·licitud que justifiqui el subministrament de dades personals de tercers, la persona que ho faci assumeix la responsabilitat d’informar prèviament el titular de les dades personals de tot el que preveu l’article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “RGPD”) en les condicions establertes en aquest precepte.
En cas que, per poder procedir a la seva sol·licitud, vostè hagi de facilitar dades personals de menors de 18 anys, vostè garanteix a ENSI, S.A. que ho fa en la condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals, atorgant també el seu consentiment exprés per al seu tractament conforme s’informa en aquesta política. En aquest cas, ENSI, S.A. podrà demanar-li que acrediti el parentiu o la tutela, mitjançant l’aportació d’un document oficial, a mode d’exemple, una còpia escanejada del llibre de família.


4.-Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i terminis de conservació de les dades personals:
4.1.- ENSI, S.A. podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació:

 1. Mitjançant les opcions que ENSI, S.A. posa a la seva disposició en aquest lloc web per a la reserva i/o compravenda en línia dels seus productes i/o serveis, ENSI, S.A. recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar els procediments de reserva, compra, enviament, entrega i pagament relacionats amb la reserva i/o compravenda realitzada.
  La base jurídica d’aquest tractament de les seves dades personals és el corresponent contracte a través del qual vostè adquireix els productes i/o serveis. El subministrament de les seves dades personals per a aquesta finalitat és voluntari, si bé, en cas de no facilitar les dades personals, no es podrà adquirir el corresponent producte o servei a través d’aquest lloc web.
  ENSI, S.A. conservarà les seves dades personals fins a la finalització dels procediments de reserva, compra, enviament, entrega i pagament relacionats amb la reserva i/o compravenda realitzada. Posteriorment, les dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals derivades del contracte formalitzat, de conformitat amb la legislació aplicable.
 2. Mitjançant el formulari de la pàgina de contacte i l’enviament de correus electrònics per part de l’usuari a l’adreça de correu electrònic de contacte que ENSI, S.A. posa a la seva disposició en aquest lloc web perquè vostè pugui realitzar sol·licituds d’informació, consultes o reclamacions, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com portar a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris per tirar-la endavant.
  La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en enviar-nos el formulari de contacte o un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic de contacte que ENSI, S.A. posa a la seva disposició en aquest lloc web. El subministrament de les seves dades personals és, per tant, voluntari, si bé, en cas de no facilitar les dades personals, no es podria tirar endavant la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Aquest consentiment es pot revocar quan vostè ho desitgi, si bé, igualment, tal revocació faria impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació.
  ENSI, S.A. conservarà les seves dades personals fins a la finalització de la gestió de la seva sol·licitud d’informació, consulta o reclamació. En cas que existeixi una legislació que obligui ENSI, S.A. a conservar les seves dades personals amb relació a la dita sol·licitud per més temps, o ENSI, S.A. consideri que hagi de fer-ho, per exemple, per atendre eventuals reclamacions per part seva, ENSI, S.A. conservarà les seves dades personals durant aquest període addicional. Un cop finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.
 3. Mitjançant les cookies (galetes) i altres tecnologies de rastreig que ENSI, S.A. pugui posar al seu dispositiu quan visita aquesta Web, , segons s’indica en la Política de Cookies, ENSI, S.A. recollirà i tractarà les seves dades personals per a millorar la seva experiència i els nostres serveis analitzant la seva navegació en la nostra Web i com interactua amb nosaltres.
  La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en autoritzar la descàrrega de les cookies que no són estrictament necessàries pel funcionament de la Web.
  Pel que fa al termini de conservació, les cookies estaran actives durant el temps que s’indica en l’esmentada Política de Cookies, i les dades recollides mitjançant aquestes es conservaran un màxim d’un any, transcorregut el qual seran suprimides.


4.2.- Si les seves dades personals s’utilitzen per a diverses finalitats que obliguin ENSI, S.A. a conservar-les durant terminis diferents, aquesta entitat aplicarà el termini de conservació més llarg en aquest cas.


5. Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis:
En cas que sigui necessari, per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, les seves dades personals es podran transmetre a les categories de destinataris següents:

 1. Proveïdors de serveis d’ENSI, S.A. que hagin de processar les seves dades personals amb relació a la finalitat que es busqui, fent-ho segons les instruccions d’ENSI, S.A. i de conformitat amb aquesta política de privacitat.
 2. Tercers que no tenen relació amb ENSI, S.A. si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de portar a terme la comunicació per: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicables; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions, i/o (3) detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics.
 3. Administracions públiques competents, en els casos i finalitats previstos a la Llei. Entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.


6.- Drets amb relació a les seves dades de caràcter personal:
En compliment de l’LQPD i els seus reglaments de desenvolupament, ENSI, S.A. l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita a l’adreça de correu electrònic dpd@soldeu.ad.
D’altra banda, d’acord amb l’RGPD, si vostè es troba a la Unió Europea, té dret a obtenir confirmació sobre si ENSI, S.A. està tractant dades personals que l’afecten o no, a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van motivar la seva recollida. En les condicions previstes en l’RGPD, els interessats podran sol·licitar també la limitació del tractament de les seves dades personals o la seva portabilitat. En aquest cas ENSI, S.A. únicament les conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es podran oposar al tractament de les seves dades personals. Si vostè ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits ENSI, S.A. deixarà de tractar les seves dades personals o, si escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, si no és per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Tots els drets esmentats es poden exercir mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic dpd@soldeu.ad.
Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant qualsevol autoritat de control de l’àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, o davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (www.apda.ad) . També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen adreçant-se a aquests organismes.


7.- Seguretat:
ENSI, S.A. li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com jurídiques i organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar-ne l’alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.


8.- Canvis en la política de privacitat:
Aquesta política de privacitat està subjecta a canvis eventuals d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta política de privacitat li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i, si escau, pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.
 
Última actualització: 14 d’octubre del 2021


ESCOLA D'ESQUÍ GRANDVALIRA
Contacte · Política de privacitat · Política de cookies · Condicions Generals de Contractació